LabChart進階訓練課程精彩回顧
https://youtu.be/Q9Xly9PI5ok
 
DMT
DMT Tissue Organ Bath System - 751mT (mini-TOBS) 離體器官水浴系統
• 經濟型的小型離體器官水浴系統 • 封閉式組織培養液循環 • 自動化調控...

錫昌  |  科學教育  |  人體研究  |  醫護教育
錫昌科技股份有限公司 版權所有 Copyright 2012 © KYS Technology co., Ltd.
Tel: +886-2-29115233  Fax: +886-2-29116855  E-mail: kystech@gmail.com  Skype: kystech